Samantha Chamberlain - samantha@turlockcitynews.com